Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2024/25

Ważna informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Miejskiego nr 234

Zapraszam na zebranie organizacyjne w dniu 19 czerwca 2024 r. na godz. 17:00 do budynku przy ul. Ziemowita 23, blok 144. Zgodnie z cytowanymi  zasadami postępowania rekrutacyjnego należy ze sobą zabrać wszystkie dokumenty.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (wniosek, załączniki i oświadczenia potwierdzające kryteria) i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych  w terminie 17-28 czerwca 2024 r.

Załącznik do pobrania, wypełnienia i podpisania: Informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole

 

Wiesława Indrys

Dyrektor PM234

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 234 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 2 kwietnia 2024r. do 17 kwietnia 2024 r. do godz.15:00 Dni otwarte: 25 marca 2024  – 29 marca 2024, zapraszamy w godzinach 16:00 – 17:00

Komunikat dyrektora o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025

Strona do naboru elektronicznego

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi składanych dokumentów Informacje dla rodziców na temat naboru

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, oraz
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1,3,4,5 i 6 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów;
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (wysyłanego przez nas do Urzędu Skarbowego) w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub oświadczenie zawierające numer aktywnego pakietu Mieszkańca na Karcie Łodzianina jako potwierdzenie spełniania kryterium o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2017 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach: korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji oraz może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka.
 1. Należy  wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
 3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie  inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

 

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ – Декларація о продовженні дошкільного виховання